Cấu hình Virtual Network Interface (NIC ảo) trên CentOS 7 / Redhat 7

Feb 29, 2020
Kiến thức Linux
0 0
Virtual Network Interface

Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cấu hình Virtual Network Interface (NIC ảo) để có thể gán nhiều địa chỉ IP trên 1 hardware network interface (NIC) phần cứng duy nhất.

VD: Trên hệ thống của tôi (CentOS 7). có Network Interface em0 (Trên RHEL 7 thì là eth0) có địa chỉ IP là: 10.0.2.15 như hình bên dưới.

Tôi muốn tạo 2 NIC ảo với 2 địa chỉ IP là: 10.0.2.16 và 10.0.2.17. Vậy cần tạo 2 cấu hình mạng như sau:

Network Interface 1: (em0:0) với đường dẫn: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em0:0

DEVICE="em0:0"
NETBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="em0:0"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.0.2.16"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.0.2.2"

Network Interface 2: (em0:1) với đường dẫn: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-em0:1

DEVICE="em0:1"
NETBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="em0:1"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.0.2.17"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.0.2.2"

Sau đó restart lại network

Kết quả kiểm tra lại bằng câu lệnh “ip addr show“. Như bạn đã thấy chúng ta đã thành công thêm 2 NIC ảo với 2 địa chỉ IP bên cạnh địa chỉ IP 10.0.2.15

VieTECH